Category Archives: Dec’ 2011 (November)

Congratulations to our students. Bochti Marina Karvouni Antigoni-Eleni Koletsi Anastasia Kotsi Kassiani Novas Dimitrios-Efstathios Pagkrati Dimitra Patoulias Nikolaos Tsaras Nikolaos

Leave a comment

Congratulations to our students. Examination Certificate of Competency in English (Ecce) Chaskas Nikitas Karvouni Antigoni-Eleni Koukos Alexandros Kyrgiakis Ilias Novas Dimitrios-Efstathios Patoulias Nikolaos

Leave a comment

Congratulations to our students Certificate of Proficiency in English (Cpe) Zois Christos Examination for the Certificate of Proficiency in English (Ecpe) Georgoutsi Ilektra

Comments Off